Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden als .PDF

Algemene voorwaarden van H. van ’t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
H. van ’t Ende, renovatie, onderhoud en multidiensten
(hierna te noemen H. van ’t Ende)
Blerckweg 51
8084 EX ’t Harde
KvK: 54285119

opdrachtgever:
de wederpartij van H. van ‘t Ende

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen H. van ‘t Ende en een wederpartij waarop H. van ‘t Ende deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met H. van ‘t Ende, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door H. van ‘t Ende gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. H. van ‘t Ende is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. In de offerte worden de bedragen exclusief BTW, de verschuldigde BTW, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
4. Door de wederpartij overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte zoals situaties, detailtekeningen, beschrijvingen en dergelijke, worden door ons als algemene richtlijnen beschouwd.
5. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. H. van ‘t Ende zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft H. van ‘t Ende het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan H. van ‘t Ende aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan H. van ‘t Ende worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan H. van ‘t Ende zijn verstrekt, heeft H. van ‘t Ende het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan H. van ‘t Ende de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. In geval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij zullen de reeds tot dan toe gemaakte kosten c.q. verrichtte werkzaamheden door H. van ‘t Ende berekend worden.
6. Elke overeenkomst wordt door H. van ‘t Ende aangegaan onder opschortende voorwaarden dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter onzer beoordeling.
7. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door derden binden H. van ‘t Ende slechts indien en voor zover deze door H. van ‘t Ende schriftelijk zijn bevestigd.
8. Opdrachten gelden eerst als door H. van ‘t Ende aangenomen, wanneer zij door H. van ‘t Ende schriftelijk bevestigd, dan wel wanneer zij in uitvoering zijn genomen. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 10 werkdagen na de verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen. De datum van bevestiging is hierbij bepalend.
9. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet.
10. H. van ’t Ende is verplicht de wederpartij te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of op onmogelijkheden in door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, op kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waarvan het werk verricht wordt, op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
11. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
12. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij H. van ‘t Ende derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. H. van ‘t Ende zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal H. van ‘t Ende de wederpartij hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal H. van ‘t Ende daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de wederpartij.
Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen als:
1. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Na het sluiten van de overeenkomst H. van ‘t Ende ter kennis is gekomen dat de omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
3. H. van ‘t Ende is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door wederpartij, heeft                      H. van ‘t Ende recht op compensatie, vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door H. van ‘t Ende, zal H. van ‘t Ende in overleg met wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn.
6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor H. van ‘t Ende extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Alle door H. van ‘t Ende verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van H. van ‘t Ende worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. H. van ‘t Ende behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van H. van ‘t Ende, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Dit alles is exclusief BTW.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien H. van ‘t Ende met de wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is H. van ‘t Ende niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. H. van ‘t Ende mag prijsstijgingen doorberekenen, indien H. van ‘t Ende kan aantonen dat, zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
7. Indien wederpartij werkzaamheden wil laten uitvoeren die niet in de overeenkomst zijn opgenomen zal door H. van ‘t Ende meerwerk in rekening worden gebracht, het minimum hiervoor is eenmaal de uurprijs.

Artikel 10. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet het H. van ‘t Ende hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal het H. van ‘t Ende het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal het H. van ‘t Ende ingrijpen, ook in het geval dat de wederpartij niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die H. van ‘t Ende moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de wederpartij worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de wederpartij meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. H. van ‘t Ende is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat H. van ‘t Ende is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van H. van ‘t Ende is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. H. van ‘t Ende is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van H. van ‘t Ende aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan H. van ‘t Ende toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. H. van ‘t Ende is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personeel zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreke aan verkochte en geleverde of gerepareerde zaken, terwijl H. van ‘t Ende evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belasting of daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. H. van ’t Ende is niet aansprakelijk voor gevolgen van overtreding van zijn instructies, gegeven aan derden, tenzij toepassing van dit artikel onredelijk bezwaard is.
6. Personen, die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden, worden voor zover niet in mijn dienst, geacht te staan onder toezicht van de wederpartij, zelfs indien zich op of bij het voorwerp geen beheerder namens de wederpartij bevindt of het voorwerp geen beheerder heeft.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of veroorzaakt  wordt door gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan, waardoor wederpartij het heeft aangeschaft.
8. Wederpartij verwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van H. van ‘t Ende geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aansprakelijkheid direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van H. van ‘t Ende en wederpartij bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft.
9. H. van ‘t Ende is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zaken waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, zoals het ontruimen van een ruimte als dit niet tot de afgesproken werkzaamheden behoort. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een vrije werkruimte, tenzij anders is afgesproken.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van H. van ‘t Ende of zijn ondergeschikten.
11. H. van ‘t Ende is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www).
12. H. van ‘t Ende is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12. Schade / geschil
1. H. van ‘t Ende behandelt uw materialen uiterst voorzichtig. Beschadiging van uw materiaal tijdens vervoer, verplaatsing of montage is echter niet uit te sluiten. Dit is voor H. van ‘t Ende een onevenredig groot en onverzekerbaar risico. Daarom komt iedere schade aan uw materiaal of andersoortige schade voor uw eigen rekening of inboedelverzekering.
2. In het geval dat wederpartij niet tevreden is met de uitvoering en/of het te verwachten eindresultaat dient wederpartij H. van ‘t Ende binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan H. van ‘t Ende. Hierdoor is H. van ‘t Ende in de gelegenheid de uitvoering te kunnen wijzigen en/of gebreken te verhelpen.
3. H. van ‘t Ende is niet verantwoordelijk voor gebreken, die het gevolg zijn van niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de wederpartij verplicht te verstrekken.
4. Indien een klacht gegrond is, zal H. van ‘t Ende de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5. Indien H. van ‘t Ende en wederpartij hierover een verschil van inzicht houden, dient de ontevredene te handelen zoals gesteld in artikel 7:AV.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal H. van ‘t Ende slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
7. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13. Garantie
1. H. van ‘t Ende garandeert, dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de wederpartij onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan H. van ‘t Ende zijn meegedeeld.
De garantie vervalt wanneer:
1. wederpartij de werkzaamheden en/of materialen betreffende het gebrek aan H. van ‘t Ende heeft betaald, terwijl dit gebrek op moment van betaling voor wederpartij zichtbaar en/of merkbaar was.
2. Opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige verandering aan de door H. van ‘t Ende verrichtte werkzaamheden en/of geleverde materialen heeft aangebracht.

Artikel 14. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door H. van ‘t Ende aangewezen bankrekening plaats te vinden, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op H. van ‘t Ende bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt der halve als betalingsdag aangemerkt.
H. van ‘t Ende is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de wederpartij de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar wederpartij worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door wederpartij binnen 14 dagen van ontvangst worden betaald.
2. Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1.000,- of meer, maar minder dan € 2.000,- zal wederpartij direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot.
Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 2.000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.
3. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.
4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en H. van ‘t Ende zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
5. Indien wederpartij de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft H. van ‘t Ende het recht om het werk op te schorten.
6. In gevallen dat de wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt opgelegd.
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
Is de wederpartij, door het enkel plaatsvinden van een van de vorengenoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.
7. Betaling betekent dat u tevreden bent over de werkzaamheden tot dat moment.

Artikel 15. Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien wederpartij niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt H. van ‘t Ende na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de wederpartij op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid direct na ontvangst van deze betalingsherinnering binnen 8 dagen te betalen.
2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is H. van ‘t Ende gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet nakoming van de andere verplichtingen van de wederpartij, buiten de prijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan H. van ‘t Ende verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW en zijn verschuldigd in ieder geval waarin H. van ‘t Ende voor de vordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat H. van ‘t Ende gehouden aan te tonen dat H. van ’t Ende deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

Artikel 16. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft H. van ‘t Ende het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop H. van ‘t Ende geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor H. van ‘t Ende niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www) worden daaronder begrepen.
2. H. van ‘t Ende heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat H. van ‘t Ende zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van H. van ‘t Ende opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door H. van ’t Ende niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien H. van ‘t Ende bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. Er geldt uitsluitend een nakomingverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van wederpartij of H. van ‘t Ende bevinden.

Artikel 18. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen H. van ‘t Ende en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.